Affärsjuridiska nyheter i korthet

5 maj, 2023

Affärsjuridiken är i konstant utveckling, vilket är en följd av exempelvis ständigt pågående lagstiftningsarbete samt ny rättspraxis som kontinuerligt växer fram genom domstolsväsendet. Nedan följer ett axplock av några aktuella nyheter med affärsjuridisk anknytning.

 

BOLAGS- OCH FÖRENINGSSTÄMMA. Under pandemin infördes tillfälliga bestämmelser avseende att genomföra bolags- och föreningsstämmor digitalt. Bestämmelserna upphörde vid årsskiftet 2022/2023. Många röster inom till exempel näringslivet har förespråkat att permanenta lagregler gällande digitala stämmor ska införas. Rösterna har hörsammats och nu finns ett lagförslag som ska möjliggöra för bolag och föreningar att hålla helt digitala stämmor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

 

LOJALITETSPLIKTEN I AVTALSFÖRHÅLLANDEN. Högsta domstolen (HD) meddelade för en tid sedan en dom avseende lojalitetsplikten i avtalsförhållanden. HD konstaterar i domen att, något uttryckligt stöd i lag eller avtal, behöver inte finnas för att en lojalitetsplikt ska föreligga. Vidare anför HD bland annat “att en part med omsorg, det vill säga efter bästa förmåga, ska respektera även de intressen som motparten har till följd av avtalet. Vilka krav som kan ställas på en parts lojalitet måste avgöras efter en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet”.

 

UTHYRNING I ANDRA HAND. En andrahandshyresgäst, sedan sju år tillbaka, har av HD i en ny dom bedömts ha nyttjanderätt direkt i relation till fastighetsägaren. Fastighetsägaren hade träffat ett hyresavtal gällande bostaden med ett bolag, i syfte att bolaget i sin tur skulle hyra ut lägenheten i andra hand. Bolaget hade inte något eget anspråk på lägenheten. Därmed förelåg intressegemenskap mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen, vilket medförde att andrahandshyresgästen bedömdes ha nyttjanderätt direkt i förhållande till fastighetsägaren. HD fastställer att det genom upplägget skett ett kringgående av bestämmelser om besittningsskydd och om skälig hyra.

 

FRÅGA OM ARBETSSKADA. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen avgjort två fall där anställda har skadat sig vid arbete hemifrån. Frågan i respektive mål handlade om huruvida uppkommen skada skulle betraktas som arbetsskada och i så fall omfattas av arbetsskadeförsäkringen. HFD konstaterar att en första premiss är att olyckan inträffar när den anställde utför sitt arbete. Som en andra premiss anger HFD att olyckan inte till övervägande del har sin grund i privatlivet. Vidare fastslår HFD att det saknar betydelse om arbetet i hemmet har skett frivilligt eller om det har varit beordrat av arbetsgivaren. I båda fallen kom HFD fram till att det inte var fråga om arbetsskada.

 

För vidare information och vägledning är du välkommen att kontakta Björneman Advokat,

louise@bjornemanadvokat.se, +46 (0)760-212 466.

Tillbaka