ENG

Allmänna villkor

1. Tillämpning och tolkning

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Björneman Advokat AB, org.nr 559338-5239 (”Björneman Advokat”), tillhandahåller er.

Genom att anlita Björneman Advokat anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor som, i förekommande fall i tillägg till uppdragsbekräftelse, utgör avtalsinnehåll mellan er och Björneman Advokat. Detsamma gäller om ni lämnar Björneman Advokat nya eller fortsatta instruktioner för Björneman Advokats uppdrag. I den mån uppdraget utvidgas eller nya uppdrag lämnas gäller dessa villkor oavsett om villkoren återigen skickas till er eller inte.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Björneman Advokat från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Björneman Advokats webbplats, www.bjornemanadvokat.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen har lagts ut på Björneman Advokats webbplats. På er begäran skickar Björneman Advokat över en kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor.

Villkoren gäller, med förbehåll för eventuella ändringar, för samtliga tjänster som Björneman Advokat tillhandahåller er (innefattande sådana tjänster som tillhandahålls efter Björneman Advokats ursprungliga uppdrag).

Björneman Advokat ska i samarbete med er genomföra varje uppdrag professionellt och med ianspråktagande av de specialistkunskaper som finns inom Björneman Advokat. Vid utförandet av uppdraget ska Björneman Advokat följa Advokatsamfundets regler om god advokatsed liksom motsvarande regler inom andra relevanta advokatsamfund, även innefattande Rådet för advokatsamfunden inom EU (CCBE) vad avser gränsöverskridande uppdrag inom EES.

När det i dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) i uppdragsbekräftelsen talas om ”tjänster” avses rådgivning såväl som andra tjänster. När det talas om ”uppdrag” ska samtliga delar och aspekter av ärendet gemensamt anses utgöra ett och samma uppdrag, och detta även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, innefattar flera instruktioner (meddelade vid ett och samma eller vid olika tillfällen), hanteras av flera personer inom Björneman Advokat, adresserar flera rättsområden eller om separata fakturor ställs ut, eller om Björneman Advokat företräder flera juridiska eller fysiska personer.

2. Tjänster

För varje uppdrag har ägare i Björneman Advokat huvudansvaret för de tjänster som Björneman Advokat tillhandahåller er (”Uppdragsansvarig”). Uppdragsansvarig har handlingsfrihet att utse de jurister och annan personal, som denne bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att det utförs på ett ändamålsenligt sätt.

Björneman Advokats tjänster och arbetsprodukter utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för Björneman Advokat i det enskilda uppdraget. Björneman Advokat har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

Björneman Advokat tillhandahåller inte skattemässig rådgivning. Rådgivningen i uppdraget omfattar inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Björneman Advokat tillhandahåller inte rådgivning om eller utifrån rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige, såvida inte Björneman Advokats jurist är kvalificerad inom en annan jurisdiktion och Björneman Advokat skriftligen har samtyckt till att lämna rådgivning om rättsläget i den jurisdiktionen.

Samtidigt som det är Björneman Advokats policy att i vissa fall och på allmän grund (t.ex. genom nyhetsbrev) informera sina klienter och andra om utvecklingen på det juridiska området, är de råd Björneman Advokat lämnar till er i ett uppdrag baserade på rättsläget vid den tidpunkten. Björneman Advokat förbinder sig inte att uppdatera dem med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

3. Kommunikation

Björneman Advokat kommunicerar med sina klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post och internet. Även om e-post och internet är effektiva sätt att kommunicera på, innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Björneman Advokat påtar sig inget ansvar för dessa risker. Om ni skulle föredra att Björneman Advokat inte kommunicerar via e-post och internet i samband med ett uppdrag, ombeds ni att meddela Uppdragsansvarig detta.

Det finns risk för att Björneman Advokats spam- och virusfilter filtrerar bort legitim e-post och ni bör därför alltid följa upp viktig e-post med ett telefonsamtal.

4. Identifikation

Enligt lag måste Björneman Advokat för vissa uppdrag kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden och informera sig om ärendets art och dess syfte. Björneman Advokat kan därför komma att be om identitetshandlingar och annan dokumentation om er, ert bolag eller annan person som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan komma att lämnas även efter att uppdraget har påbörjats. I de fall Björneman Advokat är skyldig att verifiera lämnad information kan Björneman Advokat inhämta uppgifter från externa källor. Om ni inte tillhandahåller efterfrågad dokumentation kan Björneman Advokat vara skyldig att avböja eller frånträda uppdraget.

5. Personuppgifter

Inom ramen för uppdraget kan Björneman Advokat komma att få tillgång till personuppgifter om bland annat er, era anställda och andra personer i uppdraget. Björneman Advokat kommer att behandla sådana personuppgifter i enlighet med Björneman Advokats integritetspolicy.

6. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Björneman Advokat genererar i ett uppdrag tillhör Björneman Advokat, men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om det inte särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Björneman Advokat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

7. Sekretess och utlämnande av information

Björneman Advokat skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som ni lämnar till Björneman Advokat. I vissa fall åligger det Björneman Advokat emellertid enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att Björneman Advokat lämnar ut sådan information i vissa situationer.

I de fall Björneman Advokat utför ett uppdrag för fler än en klient, har Björneman Advokat rätt att lämna ut sådant material och annan information, som en av klienterna lämnat till Björneman Advokat, till de andra klienterna. I vissa fall har Björneman Advokat dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och sådan information.

Om Björneman Advokat i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Björneman Advokat rätt att lämna ut sådant material och annan information som Björneman Advokat anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er.

Björneman Advokat kan enligt lag vara skyldig att lämna uppgifter till skattemyndigheten om ert momsnummer och de belopp som Björneman Advokat har fakturerat er. Genom att anlita Björneman Advokat anses ni ha samtyckt till att Björneman Advokat lämnar dessa uppgifter till skattemyndigheten.

8. Arvoden och kostnader

Björneman Advokats arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Björneman Advokat, tidspress och uppnått resultat.

Om det är möjligt, kan Björneman Advokat inför ett uppdrag och på er begäran göra en uppskattning av vad Björneman Advokats arvode kan komma att uppgå till, och även löpande hålla er underrättade om det upparbetade arvodet så länge uppdraget fortgår. En uppskattning är baserad på den information som Björneman Advokat har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

Utöver arvoden debiterar Björneman Advokat ersättning för kostnader. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal och liknande.

Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt i de fall Björneman Advokat är skyldig att debitera sådan.

9. Fakturering och betalning

I regel fakturerar Björneman Advokat er månadsvis i efterskott. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger nödvändigtvis inte en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för de tjänster Björneman Advokat har utfört. I de fall Björneman Advokat fakturerat er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.

I vissa fall kommer Björneman Advokat att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

Varje faktura anger förfallodag (normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 15 dagar från fakturadatum). Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen efter den dröjsmålsräntesats som gäller enligt den svenska räntelagen.

Skyldighet att betala fakturerat belopp föreligger oavsett utgång i domstolsförfarande och oavsett om beloppet av domstol eller skiljenämnd som prövat saken bedömts överstiga skälig ersättning.

Betalningsskyldighet föreligger även om rättsskyddsförsäkring eller annan försäkring kan tas i anspråk för uppdraget. Sådan ersättning uppbärs normalt av Björneman Advokat först sedan uppdraget är avslutat, och utbetalas till klienten när Björneman Advokats samtliga fakturor är slutreglerade.

10. Ansvar och ansvarsbegräsningar

Er förbindelse är med Björneman Advokat endast och inte med någon annan till Björneman Advokat närstående juridisk eller fysisk person (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att tjänsterna utförs av vissa specifika personer). Således ska ingen annan än Björneman Advokat ansvara för de tjänster som tillhandahålls såvida inte annat följer av tvingande lag. Utan att begränsa allmängiltigheten av vad som sagts i det föregående, ska dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen i den utsträckning de innehåller ansvarsbegränsningar gälla till förmån för varje till Björneman Advokat närstående juridisk eller fysisk person (exempelvis aktieägare, verkställande direktör, styrelseledamot, anställd eller konsult). Beloppsmässiga begränsningar ska då avse Björneman Advokat och de med Björneman Advokat närstående juridiska och fysiska personerna på aggregerad nivå.

Björneman Advokat har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring. Ansvaret för skada som ni må ha vållats av Björneman Advokat genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande är begränsat till belopp som ersätts enligt denna ansvarsförsäkring.

Björneman Advokats ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av, eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks.

Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av Björneman Advokat, och oavsett om Björneman Advokat anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt. Björneman Advokat ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att Björneman Advokat har rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Björneman Advokat eller till er.

Har Björneman Advokat tillsammans med en annan rådgivare eller fackman ansvar för en och samma skada och har ni, eller anses ni ha, accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till den andra rådgivaren eller fackmannen, ska Björneman Advokats ansvar reduceras med det belopp som Björneman Advokat regressvis hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats (och oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha haft förmåga att betala beloppet till Björneman Advokat eller inte).

Björneman Advokat ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt Björneman Advokats arbetsresultat eller råd i något annat ärende eller för något annat ändamål än för vilket de var avsedda. Björneman Advokat ansvarar inte heller för skada som drabbar tredje man genom att ni använt er av Björneman Advokats arbetsresultat eller råd.

Björneman Advokat ansvarar inte för skada som ni vållas genom att ni, som en konsekvens av de tjänster Björneman Advokat tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.

Björneman Advokat ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Björneman Advokats kontroll som Björneman Advokat skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Björneman Advokat inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om Björneman Advokat på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på Björneman Advokats arbetsresultat eller råd, ska detta inte medföra att Björneman Advokats ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Björneman Advokats nackdel. Björneman Advokat kan hållas ansvarig i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som Björneman Advokat skulle ha kunnat hållas ansvarig gentemot er. Belopp som Björneman Advokat kan komma att vara skyldig att utge till en sådan utomstående person ska i motsvarande mån reducera Björneman Advokats ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan Björneman Advokat och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall Björneman Advokat på er begäran ställer ut intyg, utlåtanden eller liknande till en utomstående person.

11. Ansvarsförsäkring

Björneman Advokat har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring med välkänt försäkringsbolag. Björneman Advokat redovisar inte försäkringsskyddets storlek men kan på begäran tillhandahålla ett intyg från försäkringsförmedlaren som bekräftar att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

12. Klagomål och krav

Om ni av något skäl är missnöjd med Björneman Advokats tjänster och vill framställa klagomål, ombeds ni att meddela Uppdragsansvarig detta i enlighet med bestämmelserna i följande stycke.

Krav ska framställas skriftligen, tillställas Uppdragsansvarig via e-post och åtföljas av en redogörelse över det påstådda felet eller försummelsen och skadan ni åsamkats med anledning därav. För att kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid, men inte senare än sex månader efter den tidpunkt ni fick kännedom (eller, efter rimliga efterforskningar, kunde ha fått kännedom) om skadan och om att skadan kan ha föranletts av Björneman Advokats påstådda fel eller försummelse. Ett krav kan under inga omständigheter framställas efter utgången av den preskriptionstid som gäller enligt lag.

Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska Björneman Advokat ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning, förutsatt att Björneman Advokat – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor, en uppdragsbekräftelse eller due diligence-rapport eller annat dokument – håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan Björneman Advokats samtycke, ska Björneman Advokat inte ha något ansvar för kravet.

Om Björneman Advokat utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till Björneman Advokat eller dess försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot Björneman Advokat prövade. För vidare information, se advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.

13. Uppdragets upphörande

Ni kan när som helst avsluta samarbetet med Björneman Advokat genom att skriftligen begära att Björneman Advokat frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Björneman Advokat utfört och för de kostnader Björneman Advokat haft innan uppdraget upphörde.

Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Björneman Advokat har rätt eller är skyldig att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning av Björneman Advokats arvoden och kostnader, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan Björneman Advokat och er inte längre föreligger. Om Björneman Advokat frånträder uppdraget måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster Björneman Advokat utfört och för de kostnader Björneman Advokat haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det har fullgjorts.

14. Arkivering

När ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt har upphört kommer Björneman Advokat att arkivera (hos Björneman Advokat eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt Björneman Advokats uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed.

Eftersom Björneman Advokat är skyldig att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kan Björneman Advokat inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om ni ber Björneman Advokat att tömma en elektronisk akt i Björneman Advokats dokumenthanteringssystem kommer Björneman Advokat att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag och god advokatsed tillåter detta (men Björneman Advokat kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dem på någon elektronisk lagringsmedia) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

Om Björneman Advokat och ni inte avtalar annat kommer Björneman Advokat att tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt har upphört. Björneman Advokat kommer emellertid att behålla en kopia av originalhandlingarna för Björneman Advokats eget arkiv.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Björneman Advokats uppdrag och dessa allmänna villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor och/eller Björneman Advokats uppdrag ska slutgiltigt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Malmö. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna punkt samt information som framkommer under sådant förfarande, liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet, omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att bevara sin rätt i förhållande till den andra parten eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller liknande.

Oavsett vad som anges i denna punkt har Björneman Advokat rätt att väcka talan mot er vid allmän domstol angående förfallna fordringar. Konsumenter som har krav eller anspråk mot Björneman Advokat i anledning av utfört uppdrag har också rätt att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få sitt anspråk prövat. Björneman Advokat är i sådana fall skyldig att medverka i nämndens prövning och att följa nämndens beslut.