ENG

Verksamhets­områden

Rådgivning som är anpassad efter klienten omfattar mer än bara juridik. Byggstenar som att bygga förtroende samt att ständigt vilja förstå klientens affär är av betydande vikt i sammanhanget. Björneman Advokat lägger ner stort engagemang på att få med samtliga byggstenar i sina klientrelationer. Björneman Advokat innehar lång och gedigen, affärsjuridisk kompetens samt har stor vana av att arbeta med olika branscher.

Här kan du läsa närmare om de verksamhetsområden som Björneman Advokat tillhandahåller stöd och rådgivning inom:

Allmän affärsjuridik

Läs mer

Bolagsrätt och övrig associationsrätt

Läs mer

Företagsöverlåtelser (M&A) och investeringar

Läs mer

Startups

Läs mer

Kommersiell avtalsrätt

Läs mer

Compliance och utredningar

Läs mer

Arbetsrätt

Läs mer

Likvidationer

Läs mer

Obeståndsrätt och sakrätt

Läs mer

Allmän affärsjuridik

I en kommersiell verksamhet uppstår juridiska frågeställningar av varierande slag. Både större och mindre företagskonstellationer har behov av affärsjuridisk rådgivning i olika avseenden. Björneman Advokat biträder i de frågor som företaget behöver hantera i sin dagliga verksamhet. Björneman Advokat har solid affärsjuridisk kompetens och fokuserar på de omständigheter som är specifika för det enskilda företaget.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Allmän avtalsrätt
 • Köprätt
 • Avtalsförhandlingar

Bolagsrätt och övrig associationsrätt

En central del av affärsjuridiken är bolagsrätten och den övriga associationsrätten. Björneman Advokat arbetar dagligen med frågor som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det kan röra sig om ägarfrågor, bolagsbildningar, fusioner, likvidationer, ägarförändringar, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar samt alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Bolagsstämmor och styrelsefrågor
 • Aktieägaravtal
 • Rådgivning avseende kapitalskydd: Vinstutdelning och annan värdeöverföring
 • Analys av låneförbudsfrågor
 • Nyemissioner och kapitaltillskott
 • Bolagsbildning
 • Omstruktureringar
 • Fusioner
 • Likvidationer
 • Incitamentsprogram, teckningsoptioner och konvertibla lån

Företagsöverlåtelser (M&A) och investeringar

Björneman Advokat hanterar företagsöverlåtelser, omstruktureringar av bolag eller koncerner, investeringar (nyemissioner), inlösen av aktier och andra former av förändringar i bolags kapitalstrukturer. Björneman Advokat bistår med kvalificerad juridisk rådgivning under hela processen i vilken form den än ter sig.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Aktie- och rörelseöverlåtelser
 • Utförsäljningar, samgåenden och uppköpserbjudanden
 • Sekretessavtal
 • Avsiktsförklaringar
 • Due diligence
 • Avtalsförhandlingar
 • Nyemissioner
 • Aktieägaravtal

Startups

Startup-bolag (nystartade bolag) har vanligen ett stort behov av juridisk rådgivning. Björneman Advokat hjälper startup-bolag i frågor rörande bland annat kapitalanskaffning, avtalsskrivande, skydd av tekniska innovationer, strategiska överväganden gällande bolagsstrukturer, samt framtagande av incitamentsprogram. Björneman Advokat har den juridiska kompetensen samt förståelsen för startup-bolag och vet vad som krävs för att ta din startup-verksamhet vidare till nästa nivå.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Term Sheet
 • Sekretessavtal
 • Avsiktsförklaringar
 • Due diligence
 • Avtalsförhandlingar
 • Aktieägaravtal
 • Nyemissioner och kapitaltillskott
 • Incitamentsprogram, teckningsoptioner och konvertibla lån

Kommersiell avtalsrätt

Det bästa sättet att undvika konflikter och tvister är att ha ett väl skrivet avtal redan från start. Genom att upprätta ett skriftligt avtal vid inledningen av en affärsrelation skapas tydliga ramar för relationen framöver. Björneman Advokat biträder med att upprätta, granska och förhandla fram avtal som är anpassade för varje unik situation.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Avtalsförhandlingar
 • Inköps- och leveransavtal
 • Distributionsavtal
 • Agentavtal
 • Samarbetsavtal
 • Uppdrags- och tjänsteavtal
 • Sekretessavtal
 • Konsultavtal

Compliance och utredningar

Compliance (regelefterlevnad) är idag en central funktion för många bolag och organisationer. Björneman Advokat stöttar i frågor som avser förståelsen av hur svenska och internationella regelverk påverkar verksamheten samt ger stöd när det gäller regelefterlevnad, styrning och kontroll.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Analys av regulatoriska regelverk
 • Upprättande eller analys av policies för privata och publika bolag
 • Riskanalyser och utredningar
 • Strategisk rådgivning

Arbetsrätt

Björneman Advokat bistår företag med rådgivning avseende arbetsrättsliga frågor. Det kan exempelvis gälla anställningar, uppsägningar, avsked, omplaceringar och förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Många gånger uppstår arbetsrättsliga frågeställningar i samband med företagsöverlåtelser, och Björneman Advokat biträder då med såväl strategiska som legala överväganden.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Anställningsavtal
 • VD-avtal
 • Avslutsavtal
 • Arbetsrättslig tvistelösning
 • Rådgivning avseende företagshemligheter
 • Rådgivning avseende konkurrensfrågor

Likvidationer

Att likvidera ett bolag innebär att man avvecklar bolaget under ordnade former. Avsikten är att bolagets samtliga skulder ska betalas och att kvarvarande tillgångar ska utskiftas till aktieägarna. Under en likvidation träder likvidatorn i styrelsens ställe. Aktieägarna har kvar sin ställning som högsta beslutande organ genom bolagsstämman. Beslut om likvidation fattas antingen frivilligt av bolagets ägare eller tvångsvis genom beslut av Bolagsverket eller domstol. Björneman Advokat har stor erfarenhet av alla typer av likvidationer, och åtar sig kontinuerligt likvidationsuppdrag av bolag i alla branscher.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Rådgivning avseende kontrollbalansräkningsfrågor
 • Överväganden inför beslut om avvecklingsalternativ
 • Likvidation av bolag
 • Likvidation av föreningar

Obeståndsrätt och sakrätt

Att som företag hamna i ekonomiska svårigheter, på grund av tillfälliga oförutsedda händelser, förändringar på marknaden eller olika former av missförhållanden, är inget ovanligt. Oavsett om det är din egen eller någon annans verksamhet som befinner sig i ekonomisk kris, kan Björneman Advokat hjälpa dig att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. Björneman Advokat ger dig lösningsorienterad rådgivning och vägleder dig genom hela processen.

Sakrätten är en komplex figur, men förenklat kan sägas att sakrätten handlar om hur man rättsligt ska lösa situationer där flera parter gör anspråk på samma egendom. Björneman Advokat har med sin breda erfarenhet av hantering av konkursförfaranden, likvidationer och affärsjuridiken i stort, kompetensen att effektivt bedöma sakrättsliga frågor från olika vinklar.

Björneman Advokat kan t.ex. bistå inom följande områden:

 • Biträde med konkursansökan
 • Biträde vid konkursförhandling
 • Rådgivning till gäldenärer
 • Rådgivning till borgenärer
 • Återvinning i konkurs
 • Ansvarsfrågor för styrelse och aktieägare
 • Sakrättsliga utredningar
 • Vägledning vid utmätningsbeslut
 • Rådgivning i samband med konkurs