ENG

Integritetspolicy

Björneman Advokat AB, org.nr 559338-5239, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö (”Björneman Advokat”) behandlar, som en del av sin verksamhet, personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy beskriver behandlingen av dina uppgifter.

Följande rubriker behandlas i integritetspolicyn (i) personuppgifter med anknytning till Björneman Advokats klientuppdrag, (ii) personuppgifter med anknytning till Björneman Advokats marknadsföring, (iii) personuppgifter med anknytning till ansökan om anställning, (iv) personuppgifter med anknytning till anställda eller uppdragstagare hos leverantörer, (v) personuppgifter med anknytning till cookies, (vi) personuppgifter som överförs till tredje land, (vii) rättigheter tillhörande dig, samt (viii) kontaktuppgifter.

1. Personuppgifter med anknytning till Björneman Advokats klientuppdrag

Ansvarig

Björneman Advokat är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till uppdraget.

Insamling personuppgifter

De personuppgifter som Björneman Advokat behandlar har överlämnats till Björneman Advokat av (i) klient, (ii) motpart, (iii) motpartsombud, (iv) andra parter som har anknytning till uppdraget, eller (v) som samlats in från privata eller offentliga register eller andra källor.

Personuppgifter som behandlas

Klienter

Björneman Advokat behandlar uppgifter som är knutna till anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och om klienter som är fysiska personer. Uppgifterna består av namn, titel, arbetsgivare, personnummer, kontaktuppgifter, uppdragsbenämning, uppdragsbeskrivning, ekonomiska uppgifter, uppgift om klienten eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning samt namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person, samt fakturerings- och betalningsinformation.

Motparter

Björneman Advokat behandlar uppgifter som är knutna till anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och om motparter som är fysiska personer. Uppgifterna utgörs av namn, titel, arbetsgivare, personnummer och uppdragsbenämning.

Övriga personer

Björneman Advokat behandlar uppgifter om övriga personer som är relevanta inom Björneman Advokats uppdrag. Personerna kan vara motpartsombud, skiljemän, domare, konsulter, vittnen, sakkunniga, anställda hos bolag som köps eller säljs, samt avtalsparter eller liknande.

Särskilda personuppgifter

I Björneman Advokats uppdrag kan Björneman Advokat komma att behandla enskilda uppgifter om lagöverträdelser eller andra specifika klasser av personuppgifter som är aktuella för uppdragets fullgörande. Uppgifter om lagöverträdelser som Björneman Advokat behandlar består av uppgift om näringsförbud, penningtvätt eller annan brottslig gärning. Enstaka känsliga personuppgifter som Björneman Advokat behandlar kan avse ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv under förutsättning att det är av vikt för uppdraget.

Motivet till personuppgiftsbehandlingen

Björneman Advokat behandlar dina uppgifter i syfte att kunna genomföra Björneman Advokats uppdrag och för att kunna ha kontakt med motparter och andra personer knutna till uppdraget.

Med följande syfte behandlar Björneman Advokat dina personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse:

 • I syfte att genomföra jävskontroller, vilket görs som ett led i att Björneman Advokat ska kunna iaktta Björneman Advokats åtagande att utesluta intressekonflikter.
 • I syfte att i tillämpliga fall kunna efterleva de specifika bestämmelser som ställs avseende penningtvätt och terrorism.

Med följande syfte behandlar Björneman Advokat dina personuppgifter för att kunna genomföra avtalsmässiga skyldigheter:

 • I syfte att kunna ombesörja fakturering, påminnelser och betalningar relaterade till Björneman Advokat.
 • I syfte att kunna ombesörja Björneman Advokats redovisning.
 • I syfte att kunna ombesörja kundfordringar som gör sig aktuella i ett uppdrag.

Med följande syfte behandlar Björneman Advokat dina personuppgifter med stöd av Björneman Advokats berättigade intresse:

 • I syfte att kunna försvara sig mot rättsliga anspråk rörande kraven om penningtvätt och terrorism samt EU:s marknadsmissbruksförordning.
 • I syfte att kunna förverkliga Advokatsamfundets regelverk kring advokatverksamhet och försvara sig mot rättsliga anspråk.
 • I syfte att ta tillvara Björneman Advokats rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot Björneman Advokat.
 • I syfte att ha möjlighet att ombesörja arvodesredovisning.
 • I syfte att kunna kommunicera med dig via e-post, post och telefon.
 • I syfte att kunna hantera möten.
 • I syfte att kunna avge effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av uppdraget.

Björneman Advokats berättigade intresse av denna behandling är att kunna ta till vara och skydda Björneman Advokats rättigheter vid rättsliga anspråk, administrera relationen till dig som klient/motpart/annan i linje med uppdraget och för att fullgöra etiska krav som ställs på Björneman Advokat som advokatbyrå.

Du är inte skyldig att enligt lag tillhandahålla Björneman Advokat dina personuppgifter, men det är ett obligatoriskt krav för att ingå ett avtal med Björneman Advokat som klient. Tillhandahåller du inte dina personuppgifter, har Björneman Advokat inte möjlighet att fullgöra sina avtal eller förverkliga sina åtaganden i förhållande till dig.

Tillgång till dina personuppgifter

Mot bakgrund av att advokatverksamhet omfattas av lagstadgade krav om advokatsekretess och tystnadsplikt delar Björneman Advokat bara dina personuppgifter i vissa specifika fall.

Björneman Advokat lämnar ut personuppgifter till:

 • Om nödvändigt, andra bolag inom Björneman Advokat. Detta kan till exempel vara erforderligt i anknytning till genomförande av jävskontroller.
 • Motparter som förekommer i uppdraget.

Dina personuppgifter delas även med aktörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Björneman Advokat (personuppgiftsbiträden):

 • IT- och systemleverantörer som utvecklar samt supporterar Björneman Advokats system och molntjänster.
 • Leverantörer av arkiveringstjänster som Björneman Advokat vänder sig till för att uppfylla sin arkiveringsskyldighet.

Dina personuppgifter lämnas i relevanta fall också ut till följande aktörer, vilka själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter:

 • Ditt försäkringsbolag, revisorer eller annan i enlighet med din instruktion.
 • Ansvarsförsäkringsgivare för att ta tillvara rättsliga angelägenheter.
 • Motpartsombud som förekommer i uppdraget.
 • Om tillämpligt, till skiljenämnd och domstol.
 • Myndigheter om ett sådant utlämnande stadgas enligt lag, t.ex. Kronofogden.
 • Banker och inkassoföretag, t.ex. för klientmedel och för att ta tillvara rättsliga angelägenheter.
 • Polis eller Finanspolisen om sådant utlämnande stadgas i lag.
 • Advokatsamfundet om sådant åtagande förekommer.

Tiden för behandling och sparande av dina personuppgifter

Uppgifter som Björneman Advokat behandlar för att genomföra sitt avtal med dig/den klient du är anställd eller uppdragstagare hos, behandlas som huvudregel under den tid som krävs för att Björneman Advokat ska kunna sköta avtalsförhållandet, praktisera sina rättigheter och utföra sina skyldigheter i förhållande till dig/den klient du är anställd eller uppdragstagare hos. Skulle lagkrav eller en intresseavvägning kräva det, kan Björneman Advokat dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Enligt Advokatsamfundets regelverk är Björneman Advokat skyldig att spara uppgifter relaterade till ett uppdrag under tio år efter uppdragets avslutande eller om nödvändigt under en längre tid. Björneman Advokat behandlar även begränsad information för att kunna fullgöra åtaganden i samband med genomförandet av jävskontroller och vid försvar av rättsliga anspråk i tio år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Uppgifter som avser betalning, och där behandling föreskrivs enligt bokföringslagen, behandlas i sju år enligt bokföringslagen. Björneman Advokat behandlar även en del uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning.

2. Personuppgifter med anknytning till Björneman Advokats marknadsföring

Ansvarig

Björneman Advokat är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Björneman Advokat behandlar uppgifter om dig utgörandes av namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter. Uppgifterna har Björneman Advokat samlat in från dig i anslutning till (i) att du blev klient hos Björneman Advokat (om du är klient), (ii) du på annat sätt kom i kontakt med Björneman Advokat eller medarbetare hos Björneman Advokat, eller (iii) önskemål från dig om att få nyhetsutskick och liknande från Björneman Advokat.

Motivet till personuppgiftsbehandlingen

Björneman Advokat behandlar dina uppgifter i syfte att kunna kommunicera med dig och skicka marknadsföringsmaterial till dig. Informationen skickas med stöd av en intresseavvägning och Björneman Advokats berättigade intresse att ha en affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesmässiga roll avseende information och evenemang som Björneman Advokat tillhandahåller, och som Björneman Advokat tror kan vara aktuella för dig. Vill du veta mer om intresseavvägningen är du välkommen att kontakta Björneman Advokat (kontaktuppgifter nedan). Har du gett ditt samtycke behandlar Björneman Advokat i stället dina uppgifter för ovan angivna syften och för att skicka elektronisk marknadsföring med stöd av ditt samtycke.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Björneman Advokat. Uppgifterna kan komma att delas med IT- och systemleverantörer som behandlar uppgifter på uppdrag av Björneman Advokat (personuppgiftsbiträden). I tillämpliga fall tecknas personuppgiftsbiträdesavtal, vilket bl.a. betyder att personuppgiftsbiträdena är ålagda att behandla uppgifterna tryggt, på rätt sätt och med sekretess.

Tiden för behandling och sparande av dina personuppgifter

Har du lämnat ditt samtycke behandlar Björneman Advokat dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Om du inte har lämnat ditt samtycke behandlar Björneman Advokat dina uppgifter så länge du eller din arbetsgivare eller uppdragsgivare har en affärsrelation till Björneman Advokat och i 15 månader därefter. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick från Björneman Advokat. Avregistrerar du dig upphör Björneman Advokat genast med sin behandling av dina personuppgifter för marknadsföringssyfte.

3. Personuppgifter med anknytning till ansökan om anställning

Ansvarig

Björneman Advokat är personuppgiftsansvarig för rekryteringsprocessen och behandling av personuppgifter tillhörande dig som arbetssökande.

Personuppgifter som behandlas

Björneman Advokat behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller Björneman Advokat genom din ansökan. Dessa uppgifter utgörs av namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och annan information du tillhandahåller om dig själv i din ansökan.

Motivet till personuppgiftsbehandlingen

Björneman Advokats behandling grundar sig på följande rättsliga grunder: (i) för att genomföra sina åtaganden och beakta sina rättigheter inom arbetsrätten, (ii) på en intresseavvägning, och (iii) samtycke.

Med följande syfte behandlar Björneman Advokat personuppgifter för att genomföra sina åtaganden och beakta sina/dina rättigheter i arbetsrättsligt avseende:

 • Skulle Björneman Advokat bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar Björneman Advokat dina personuppgifter för att kunna ta tillvara sina rättigheter.

Med följande syfte behandlar Björneman Advokat personuppgifter grundat på en intresseavvägning:

 • I syfte att bedöma och överväga olika sökanden baserat på erfarenheter, meriter och studieresultat.
 • I syfte att kunna sköta kallelse och bokning till intervju.
 • I syfte att samla in och analysera ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis.

Mot bakgrund av att Björneman Advokat ska kunna göra nyrekryteringar till verksamheten anser Björneman Advokat sig ha ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Med följande syfte behandlar Björneman Advokat dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke:

 • För tester som kan vara en del av rekryteringsförfarandet.
 • För sparande av dina uppgifter i en rekryteringsbank för framtida rekryteringar som kan vara ändamålsenliga för dig.

Lämnandet av dina personuppgifter är inte ett krav som föreskrivs i lag eller avtal. Det finns ingen skyldighet för dig att lämna dina personuppgifter till Björneman Advokat. Skulle du inte lämna dina personuppgifter till Björneman Advokat, kan Björneman Advokat dock inte fullgöra sina skyldigheter gentemot dig och verkställa rekryteringsprocessen.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Björneman Advokat (personuppgiftsbiträden). Dina personuppgifter delas med:

 • Om erforderligt, andra bolag inom Björneman Advokat.
 • Samarbetspartners som för Björneman Advokats räkning hanterar Björneman Advokats IT-system och dokumenthanteringssystem.

Tiden för behandling och sparande av dina personuppgifter

Grundar sig Björneman Advokats behandling på en intresseavvägning, behandlar Björneman Advokat som utgångspunkt inte dina personuppgifter efter att rekryteringsprocessen är slutförd. Björneman Advokat behöver behandla dina personuppgifter efter att du varit med i ett rekryteringsförfarande för att ta tillvara sina rättigheter enligt diskrimineringslagen. Därför sparar Björneman Advokat informationen i ansökningshandlingarna i två år efter att förfarandet har slutförts. Skulle du samtycka till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida rekryteringsprocesser, kommer Björneman Advokat att behandla dina uppgifter för detta syfte till dess att du återkallar ditt samtycke eller syftet upphört.

4. Personuppgifter med anknytning till anställda eller uppdragstagare hos leverantörer

Ansvarig

Björneman Advokat är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Björneman Advokat samlar in dina personuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) från din arbetsgivare eller uppdragsgivare, i anknytning till den affärsrelation som finns mellan Björneman Advokat och din arbetsgivare eller uppdragsgivare eller som du lämnar till Björneman Advokat i enlighet med affärsrelationen.

Motivet till personuppgiftsbehandlingen

Anställd eller uppdragstagare hos leverantör

Dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare hos en leverantör Björneman Advokat anlitar, behandlas i enlighet med avtalsförhållandet med leverantören för syftena fakturaadministration, betalning och hantering av avtalsrelationen, administration av leveranser samt kontakt och kommunikation. När dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare behandlas, baserar Björneman Advokat detta på en intresseavvägning. Björneman Advokats berättigade intresse består i att kunna hantera avtal och utföra sina åtaganden i förhållande till sina leverantörer (din arbetsgivare eller uppdragsgivare).

Om tillämpligt, behandlar Björneman Advokat personuppgifter om dig som är anställd eller uppdragstagare hos leverantör för bokföringssyfte, t.ex. gällande fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter. Behandlingen utför Björneman Advokat med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Enskild näringsidkare

Lämnar du dina personuppgifter till Björneman Advokat som enskild näringsidkare, behandlar Björneman Advokat dina personuppgifter då det krävs för att kunna genomföra sina avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal träffas. Vidare behandlar Björneman Advokat uppgifterna för att kunna hantera avtalet och ha kontinuerlig kontakt med dig, samt för att kunna anlita ditt företag.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till Björneman Advokat. Lämnar du inte dina personuppgifter, kommer Björneman Advokat dock inte ha möjlighet att träffa avtal och därefter utföra sina avtal samt hantera avtalsrelationen med dig.

Tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter delas med:

 • Om nödvändigt, andra bolag inom Björneman Advokat.

Dina personuppgifter lämnas ut till aktörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Björneman Advokat (personuppgiftsbiträden). Dina personuppgifter lämnas ut av Björneman Advokat till:

 • IT- och systemleverantörer som utvecklar och supporterar Björneman Advokats system och molntjänster.
 • Aktörer som levererar arkiveringstjänster, vilka Björneman Advokat anlitar för att uppfylla sina åtaganden avseende arkivering.

Dina personuppgifter delas också med följande institutioner, vilka själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

 • Myndigheter förutsatt att ett sådant utlämnande stadgas enligt lag, t.ex. Kronofogden.
 • Banker samt inkassoverksamheter.

Tiden för behandling och sparande av dina personuppgifter

Personuppgifter som Björneman Advokat behandlar för att kunna genomföra sitt avtal med dig/den leverantör som du är anställd eller uppdragstagare hos, behandlas som huvudregel under den period det är erforderligt för att Björneman Advokat ska kunna hantera avtalsrelationen, utföra sina rättigheter och genomföra sina skyldigheter i förhållande till dig/den leverantör som du är anställd eller uppdragstagare hos. Skulle din anställning eller ditt uppdrag hos leverantören eller gentemot Björneman Advokat upphöra, avslutar Björneman Advokat sin behandling av dina personuppgifter samtidigt med att Björneman Advokat erhållit sådan upplysning från leverantören.

Finns uppgifter som avser betalning, och där behandling krävs enligt bokföringslagen, behandlas sådana uppgifter i sju år enligt bokföringslagen.

Avtal som inte är aktiva, vilka omfattar dina personuppgifter, sparas i tio år med anledning av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

5. Personuppgifter med anknytning till cookies

På Björneman Advokats hemsida (”Hemsidan”) används cookies. Du kan läsa mer om användningen av cookies i Björneman Advokats cookiepolicy. På Hemsidan används i dag enbart sådana cookies som är absolut nödvändiga för att Hemsidan ska fungera korrekt. Denna kategori innehåller endast cookies som garanterar grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på Hemsidan. Den här typen av cookies lagrar inga personuppgifter, och Björneman Advokat hanterar sålunda inga personuppgifter med anknytning till cookies i dagsläget.

6. Personuppgifter som överförs till tredje land

Som utgångspunkt behandlar Björneman Advokat, samt leverantörer och samarbetspartners knutna till Björneman Advokat, enbart dina personuppgifter inom EU/EES. I fall då personuppgifter behandlas utanför EU/EES, finns antingen ett beslut från kommissionen om att det aktuella tredjelandet tillförsäkrar en lämplig nivå avseende skydd eller lämpliga åtgärder kring skydd, vilka tillförsäkrar att dina rättigheter bevaras.

7. Rättigheter tillhörande dig

Till Björneman Advokats behandling av dina personuppgifter knyts ett antal rättigheter som tillhör dig. Dina rättigheter förklaras närmare nedan. Skulle du önska utöva dina rättigheter är du välkommen att ta kontakt med Björneman Advokat (kontaktuppgifter nedan).

Återkalla samtycke samt motsätta sig behandling

Du har alltid rätt att återkalla hela eller del av samtycke som du har gett. Sådan återkallelse får verkan från och med tidpunkten för återkallelsen. Du har också rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas avseende marknadsföringssyfte. I sådant fall kommer Björneman Advokat att avsluta behandlingen av dina uppgifter. Vidare har du rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas grundat på en intresseavvägning.

Tillgång

Önskar du få del av vilka personuppgifter som Björneman Advokat behandlar avseende dig och hur uppgifterna behandlas, har du rätt att begära ut den informationen. Du har också rätt att be om en kopia av de personuppgifter som Björneman Advokat behandlar avseende dig.

Rättelse

Utan onödigt dröjsmål har du rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade.

Radering och begränsning

Du har alltid rätt att begära att Björneman Advokat raderar dina personuppgifter. Det kan exempelvis ske om behandlingen inte längre är aktuell i relation till syftet uppgifterna samlades in för, eller om du motsätter dig behandling mot bakgrund av en intresseavvägning (marknadsföring). Du har också rätt att kräva att viss behandling av dina uppgifter inskränks. Det kan exempelvis ske om du motsätter dig uppgifternas riktighet.

Dataportabilitet

Har du gett ditt samtycke eller grundar Björneman Advokat sin behandling på ett avtalsförhållande med dig, har du rätt att erhålla de personuppgifter som avser dig som du har lämnat till Björneman Advokat i ett ordnat, generellt använt och maskinläsbart format samt förmedla dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få Björneman Advokats assistans med att förmedla uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig i de fall då det är tekniskt genomförbart.

Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen för det fall du skulle ha några synpunkter avseende Björneman Advokats behandling av dina personuppgifter, www.datainspektionen.se.

8. Kontaktuppgifter

Önskar du komma i kontakt med Björneman Advokat gällande Björneman Advokats behandling av dina personuppgifter går det bra att kontakta personuppgiftsansvarig enligt nedan:

Björneman Advokat AB
Org.nr: 559338-5239
Postadress: Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
Telefon: +46 (0)760 212 466
E-post: louise@bjornemanadvokat.se