Nyhetssvep med påsk- och vårhälsning

27 mars, 2024

Vi har gått från vinter till vår. Ljuset och fågelkvittret är konkreta tecken på att våren faktiskt är här nu – härligt. Dessutom stundar påsken, och förberedelser inför olika påskfiranden är möjligen i full gång. Björneman Advokat vill med detta inlägg inte bara förmedla en påsk- och vårhälsning, utan också ge dig några kortfattade nyheter från den affärsjuridiska fronten.

AI. Den 13 mars 2024 röstade Europaparlamentet igenom Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens) och om ändring av vissa unionslagstiftningsakter. Förordningen förväntas vara tillämplig i sin helhet under 2026. Syftet med förordningen är att stärka säkerheten kring användningen av AI samt att se till att grundläggande rättigheter respekteras.

NIS2. NIS-direktivet – en förkortning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen – har uppdaterats genom NIS2-direktivet som ska börja tillämpas senast den 18 oktober 2024. NIS2-direktivet innebär att betydligt fler sektorer omfattas av lagstiftningen jämfört med tidigare. Direktivets huvudsakliga mål är att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå mellan alla medlemsländer.

CSRD. CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive – EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering. Sett i förhållande till gamla bestämmelser på området utökas nu kraftigt, såväl antalet företag som har en rapporteringsskyldighet, som omfattningen av vad det är företagen ska rapportera om. Direktivet ska implementeras i respektive medlemsstats nationella lagstiftning senast den 6 juli 2024. I korthet innebär direktivet att hållbarhetsrapporteringen ska tas med i årsredovisningens förvaltningsberättelse och vara föremål för revision.

DSA+DMA. Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA) – två EU-rättsliga förordningar – har sedan några veckor tillbaka börjat gälla fullt ut. DSA reglerar förmedlingstjänster i form av exempelvis värdleverantörer, internetbaserade marknadsplatser och sociala medier. Ändamålet med DSA är att skapa en säkrare och mer ansvarsfull digital miljö till förmån för användarna. DMA syftar till att främja öppen och rättvis konkurrens på den digitala marknaden. Detta genom att ställa krav på bolag inom det digitala segmentet som tillhandahåller tjänster såsom sökmotorer, webbplatser och app-butiker.

***************

Oavsett om du driver eget företag, innehar rollen som extern styrelseledamot alternativt extern VD, sitter som beslutsfattare eller bara är allmänt intresserad av rättsutvecklingen, är det alltid en god investering att hålla sig informerad och upplyst. Tack för att du läser inlägg från Björneman Advokat.

Björneman Advokat önskar dig en glad påsk och en riktigt fin vår!

 

Kontaktuppgifter Björneman Advokat:

louise@bjornemanadvokat.se

+46 (0) 760 212 466

Tillbaka