ENG

Nyhetssvep och sommarhälsning

3 juli, 2024

Sommaren står i full blom och det magiska sommarljuset är här. Det är självfallet dags att omfamna årstiden på ett innerligt och hjärtligt sätt. Innan du loggar ut helt och intar den berömda hängmattan, vill Björneman Advokat gärna skicka med dig några affärsjuridiska nyheter.

 

BOLAGSRÄTT. Högsta domstolen (HD) har den 24 juni 2024 meddelat prövningstillstånd i ett mål av bolagsrättslig karaktär. HD ska pröva om två bolagsmän i ett enkelt bolag med stöd av 2 kap. 30 § i lagen om handelsbolag och enkla bolag kan utesluta de andra två bolagsmännen i bolaget, när dessa motsätter sig uteslutning av varandra. Hovrätten gjorde bedömningen att i ett enkelt bolag med fyra bolagsmän kan – när annat inte har avtalats – två av bolagsmännen, med stöd av nyss nämnda paragraf, utesluta de andra två bolagsmännen när dessa motsätter sig uteslutning av varandra. Det återstår nu att se vad HD anser om saken. Tills HD har sagt sitt, kan det vara klokt att ta med sig att alltid noga överväga vem eller vilka du ingår kompanjonskap med, samt att också alltid vara noga med att reglera partsförhållandena på ett gediget sätt.

 

ARBETSMILJÖ. Arbetsmiljöverkets generaldirektör har beslutat om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2025. Det finns alltså fortfarande tid för dig som företagare att sätta dig in i de nya bestämmelserna, och uppdatera rutiner och eget informationsmaterial, innan de börjar gälla. Förenklat innebär den nya strukturen att de nuvarande 67 föreskrifterna slås samman till 15 mer omfattande föreskrifter. Reglerna har moderniserats i form av språkbruk och uppbyggnad. Under förändringsarbetets gång har det varit viktigt att inte modifiera skydds- och kravnivån. Ett helt nytt inslag i strukturen är föreskrifter som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Här uppställs nya krav som förtydligar ansvar och uppgifter, särskilt i de tidiga skedena av byggprocessen.

 

LÖNETRANSPARENS. Det EU-rättsliga lönetransparensdirektivet antogs i maj 2023. Det ska vara genomfört på nationell nivå senast den 7 juni 2026. Direktivets huvudsakliga syfte är att stärka tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete – likalöneprincipen. Syftet ska nås med hjälp av olika verktyg, som till exempel ökad insyn i lönesättningen och förbättrade mekanismer för att säkerställa efterlevnad av likalöneprincipen. Den 29 maj i år överlämnades utredningen om direktivets genomförande till regeringen. Det framlagda förslaget ska nu beredas inom Regeringskansliet.

 

Tack för att du tar del av notiser från Björneman Advokat. Förhoppningsvis kan du ha nytta och glädje av informationen i din arbetsvardag. Björneman Advokat ser fram emot att publicera nya inlägg framöver. Innan publicering av ytterligare inlägg ska emellertid sommar, sol och avkoppling få stå i centrum. Björneman Advokat önskar dig en härlig sommar!

 

 

Kontaktuppgifter Björneman Advokat:

louise@bjornemanadvokat.se

+46 (0)760 212 466

Tillbaka