ENG

Nytt år, nya möjligheter – och nya lagar och förordningar

20 januari, 2022

I anslutning till varje årsskifte sker alltid förändringar avseende vår lagstiftning. Nya lagar och förordningar tillkommer och ändringar sker i de befintliga. Årsskiftet 2021/2022 är inte något undantag från detta mönster, och reformer sker inom en rad olika områden. Nedan är listat ett begränsat urval av några av nyheterna.

 

Visselblåsarskydd: Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft den 17 december 2021, samt förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft nämnda datum förutom 2 kap. som träder i kraft den 17 juli 2022. Regelverken innebär bland annat att personer som rapporterar om missförhållanden ges skydd i form av ansvarsfrihet och skydd mot hindrande åtgärder och repressalier, samt att verksamhetsutövare av viss storlek ska ha interna visselblåsarfunktioner.

 

Personaloptioner: Ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244) trädde i kraft den 1 januari 2022. De förmånliga skattereglerna som gäller för personaloptioner i särskilda fall, utvidgas i syfte att kunna nyttjas av fler företag. Ändringarna innebär exempelvis att gränsen höjs för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget från 50 till 150, och att gränsen höjs för nettoomsättning eller balansomslutning från 80 miljoner till 280 miljoner kronor.

 

Engångsplast: Under hösten 2021 beslutade regeringen om förordningar som genomför det EU-rättsliga engångsplastdirektivet i svensk lagstiftning. De nya reglerna införs successivt under ett antal år. Från och med den 1 januari 2022 är det bland annat förbud mot vissa engångsplastprodukter (till exempel bestick, tops, sugrör samt frigolitförpackningar för take away) och krav på märkning (till exempel för tamponger, tobaksvaror med filter, våtservetter och muggar).

 

Konsumentköplag: En ny konsumentköplag förväntas träda i kraft under våren 2022. Inledningsvis var lagen tänkt att gälla från och med den 1 januari 2022, men datumet har skjutits fram och lagen föreslås nu träda i kraft den 1 maj 2022. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny konsumentköplag. Förslaget betyder att en EU-integrering sker, samt att konsumentskyddet blir starkare – ett skydd som är anpassat efter den digitala värld vi lever i.

 

Är du uppdaterad avseende vilka närmare regler som gäller för just din verksamhet och vilken effekt de har på din organisation? Skulle du önska vägledning, då är du varmt välkommen att kontakta Björneman Advokat – mejla louise@bjornemanadvokat.se

 

Tillbaka