ENG

Stämma – Former för deltagande

24 februari, 2022

Vi är vid den tidpunkten på året då många bolag och föreningar ska hålla ordinarie stämma (årsstämma), för att bland annat behandla räkenskaperna för 2021.

Det är en stor mängd formalia som är knuten till en stämma. Särskilda regler ska följas, till exempel särskilda regler angående hur deltagande får ske. Under våren 2020 infördes lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen infördes som ett komplement till existerande bestämmelser om deltagande, och som ett led i arbetet med att minska smittspridningen av covid-19. Lagen innebar att verksamheter fick en utökad möjlighet att använda sig av exempelvis insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Vidare innebar lagen att en stämma kunde hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom deltagande enbart via poströstning. Om stämman hölls enbart genom poströstning, skulle tillvaratagande av övriga rättigheter också kunna ske per post.

Vid utgången av 2021 upphörde den tillfälliga lagen att gälla. Mot bakgrund av samhällsläget överlämnade regeringen den 3 februari 2022, till riksdagen, proposition 2021/22:112 med förslag om att den tidigare, tillfälliga, regleringen skulle återinföras och gälla till utgången av 2022. Riksdagen fattade under gårdagen, den 23 februari 2022, beslut om att anta regeringens förslag om ett återinförande. Regleringen träder i kraft den 1 mars 2022.

Inom Björneman Advokats expertis ingår bolagsrätt och annan associationsrätt. Ämnesområden, som bland mycket annat, innefattar stämmofrågor. Har du behov av stöd avseende bolagsrättsliga eller andra associationsrättsliga spörsmål, är du varmt välkommen att kontakta Björneman Advokat. Mejla i sådant fall louise@bjornemanadvokat.se så tar vi en dialog om saken.

Tillbaka