ENG

Tolkning av avtalsvillkor

2 maj, 2024

Björneman Advokat sprider gärna affärsjuridisk kunskap och belyser gärna intressanta ämnen med samma tema. Nedan följer en kortfattad resumé av ett aktuellt rättsfall.

 

Nyligen meddelade Högsta domstolen (HD) en dom med bäring på tolkningen av avtalsvillkor i ett försäkringsavtal (HD 2024-01-25, mål nr T 4849-22). Målet rörde ett försäkringsärende, men prövningen som gjordes i målet är relevant även ur ett allmänt avtalsrättsligt perspektiv.

 

I domen fastslog HD att, vid tolkningen av villkor av standardkaraktär ska hänsyn tas till ett antal faktorer. Av domen framgår bland annat följande: ”Det centrala är ofta det omtvistade villkorets ordalydelse, främst villkorets ordalydelse i objektiv mening utifrån textens normala språkliga betydelse. När ordalydelsen ger utrymme för olika tolkningar kan ledning sökas i systematiken och de övriga försäkringsvillkoren. Också andra faktorer kan ha betydelse, exempelvis villkorets syfte, i den mån ett sådant går att utröna, och vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering. Vilken eller vilka tolkningsfaktorer som ska vara utslagsgivande får avgöras utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet.”

 

Vid avtalstolkning av typen som HD beskriver, ska alltså en helhetsbedömning göras. I en sådan helhetsbedömning ska ”vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering” vägas in. Det tankesättet kan härledas till artikel 4.5 i Unidroit Principles of International Commercial Contracts (regler för internationella avtal). I artikel 4.5 föreskrivs: “Contract terms shall be interpreted so as to give effect to all the terms rather than to deprive some of them of effect.”, vilket kan översättas till att varje avtalsvillkor ska tolkas på så sätt att det får någon rättslig betydelse.

 

Så vad kan du som företagare, styrelseledamot, VD eller beslutsfattare ta med dig från detta? HD har genom rättsfallet gett oss en metodik att använda vid avtalstolkning enligt ovan. När tolkning behöver genomföras i liknande sammanhang ska sålunda den presenterade metodiken nyttjas. Skulle hjälp önskas i arbetet, är du självfallet varmt välkommen att ta kontakt med Björneman Advokat.

 

*****************

 

Kontaktuppgifter Björneman Advokat:

louise@bjornemanadvokat.se

+46 (0)760 212 466

 

Tillbaka